Eserleri | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Karabâş-ı Veli Hazretleri

Rifai Sufi Web Sitesi

Eserleri

 1. Kâşifü’l Esrâr. İbnü’l Arabî’nin Füsus-ül Hikem’inin şerhidir. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan nüshası müellif hattıyladır.
 2. Câmi-u Esrâril Füsus: Karabâş-ı Velî Hazretleri, kendi Füsus-ül Hikem şerhini bu eserinde özetlemiştir. Eserin dikkat çekici bir özelliği, baş tarafında geniş bir biçimde ilimler tasnifi yapılmış olmasıdır. Bir nüshası İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda bulunan eser Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’nde Mağzü’l-Füsus adıyla kayıtlıdır.
 3. Devrân-ı Sufiyye: Karabâş-ı Velî Hazretlerinin yaşadığı dönemde üzerinde bir hayli tartışma yapılan devranla zikrin cevazına dair bir risaledir. Eser, müellifin isteğiyle halifelerinden Bolulu Mustafa Efendi tarafından bazı önemli açıklamalarla birlikte Türkçe’ye çevrilmiştir. Risale Âdâbü’t-turuk adıyla basılmıştır.
 4. Miyârü’t-tarika: Tarikat âdâbıyla ilgili olan risalenin bir nüshası Füsus-ül Hikem şerhinin sonunda bulunmaktadır. Türkçe’ye tercüme edilen risalenin kütüphanelerde birçok nüshası mevcuttur.
 5. Risale-i Tarikatnâme: Tarikat âdabına dair Türkçe bir eserdir.
 6. Şerhu-Akâidi’n-Nesefiyye: Karabâş-ı Velî Hazretleri, Necmeddin en-Nesefî’nin ‘Akaid’ini tasavvufî bir yaklaşımla şerhetmiştir. Oğlu Mustafa Ma’nevî tarafından, kendi sağlığında Türkçe’ye çevrilen eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nde Lübbü’l’Akaid adıyla kayıtlı olan nüshası, Mustafa Ma’nevî hattıyladır.
 7. Esâsü’d-din: Dinde önem verilen konulardan bahsetmektedir.
 8. Risale fî beyânı usûl-i erbaa: Anâsır-ı erbaaya dair eser, ayrıca bazı hurûfî remizleri de ihtiva etmektedir.
 9. Şerh-i Kasîde-i’Aş-kıyye: İbnü’l-Arabî’nin Kasîde-i Aşkıyye’sinin Arapça şerhidir.
 10. Ta‘bîrnâme: Rûya tâbiri konusunda yazdığı Arabça bir eseridir.
 11. Tefsîr-i Sûre-i Tâhâ: Tâhâ Sûresi’nin tasavvufî bir tefsîridir.
 12. Risâle fî’t-Tasavvuf: Bâzı tasavvufî konular üzerine yazılmış Arabça bir eseridir. Diğer yandan bâzı ansiklopedi ve Kütüphâne kataloklarında Karabâş-ı Velî’ye nisbet edilen Tecvîd-i Karabaş’ın Ali Atval ile bir ilgisi yoktur.

 

Karabâşiyye