Eserleri | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Ebu Hafs Şihabuddin Ömer es-Sühreverdî

Rifai Sufi Web Sitesi

Eserleri

Ömer es-Sühreverdî Hazretleri, İslâm Kültürüne, yetiştirdiği halifelerle olduğu gibi, kaleme aldığı eserleriyle de geniş ölçüde katkıda bulunmuştur. Bu eserlerin en önemli bazıları şöyle sıralanabilir:

 1. Avârifü’l Ma’arif: Hz. Sühreverdî’nin en tanınmış eseridir. Tasavvuf yolunun ve ilminin inceliklerine dair paha biçilmez hikmetler içermektedir.
 2. Nuğbetü’l-Beyan fi Tefsiri’I-Kur’an: Kur’an-ı Kerim tefsiridir.
 3. Reşfü’n-Nasayihi’l-İmâniyye ve Keşfu’i-Fedâyibi’l-Yunaniyye; Yunan felsefesine ve onu benimseyen İslâm felsefecilerine karşı yazılmış tenkidî ve tahlilî bir eserdir.
 4. Irşadü’l-Mürîdin ve Mecdü’t-Tâlibîn: Tasavvuf ve adabıyla ilgili bir eserdir.
 5. I’Iamü’l-Hüda ve ‘Akdetü Erbab-i Ehli’t-Tüka; Tasavvuf ve kelâma dair
 bir eserdir.
 6. er-Rahikü’l-Mahtûm i Zevki’l Ukûli ve’l Fühum: İlahî sırlara dair bir eserdir.
 7. Risaletü’s-Seyr ve’t-Tayr: Tecelli, seyr, tayr ve süiûka dair bir eserdir.
 8. Vesâyâ: Hz. Sühreverdi’nin müridlerine bıraktığı tavsiyelerdir.
 9. Risatetü Cezbi’l-Kulûb ilâ Muvâsalati’l-Mahbûb: Tasavvûfî bir eserdir.
 10. Evradü’s-Sühreverdi: Hz. Sühreverdî’nin tertip ettiği virdleri ihtiva eden bir
 derleme. 110 virdden oluşur. Eser, Halifesi Zekeriya Multani tarafından Evrad-ı
 Şeyhu’ş-Şuyûb adıyla, Farsça’ya tercüme edilmiştir.
 11. Sünûhu’l-Fütûh bi Zikri’r-Rub: Ruh, nefs, istiğrak, vücud, havatır konularını ihtiva eden bir eserdir. Bu eser Risale fis-Sülûk olarak da adlandırılır.
 12. el-Esile ve’l-Ecvibe:  Sorulan sorulara verilen cevaplardan oluşur.
 13. Fütüvvetname: Farsçadır. Fütüvvete dair bir eserdir.
 14. Risale fi Gurari’l-Hak ve İstidracihim
 15. Makamâtü’l-Arifin
 16. Risaleti’l-Fakr

Sühreverdîyye