Hz. Pir Seyyid Ahmed el-Bedevî | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Pir Seyyid Ahmed el-Bedevi

Rifai Sufi Web Sitesi

Hz. Pir Seyyid Ahmed el-Bedevî

Doğumu ve çocukluğu

Seyyid Ahmed el-Bedevî Hazretlerinin nesebi, baba tarafından 9. İmam Muhammed ibn Ali’ye, dolayısıyla Hz. Peygamberimize (sav) dayanmaktadır.

Hz. Seyyid Ahmed el-Bedevi’nin ataları, Arabistan’da vuku bulan karışıklıklardan, Mekke’de halifeliğini ilân eden Emevi hanedanından Abdullah b. Zübeyr’in, Ehl-i Beyt’e gösterdiği düşmanlıktan ve özellikle “Zalim Haccâc” diye bilinen Haccâc b. Yusuf’un Hz. Ali’nin (ra) soyundan gelenlere uyguladığı zulümden kaçarak Fas’a gitmiş ve burada yerleşmiştir.

(H.596) 1200 senesinde Fas’ta doğan Seyyid Ahmed el-Bedevî Hazretlerinin çocukluğu, bu bölgede geçmiştir. Ahmed el-Bedevî Hazretleri altı yaşlarında iken babası Seyyid Ali’ye rüyâsında; “Yâ Ali! Bu beldeleri bırak, Mekke’ye git, orada yaşa. Bunda birçok hikmetler vardır” denmiş, bu mânevî işâret üzerine, tüm aile 1206 senesinde Fas’tan Mekke’ye gitmek üzere yola çıkmışlardır. Dört sene süren uzun yolculuk sırasında, pek çok kişiden yardım, hürmet ve ikrâm görmüşlerdir. Mekke’ye yerleştikten bir süre sonra, Seyyid Ahmed el-Bedevî Hazretlerinin babası vefat etmiş ve Bab-ı Mualla’ya defnedilmiştir.

Seyyid Ahmed el-Bedevî Hazretleri küçük yaşta ilim tahsîline başlamış, Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzetmiştir. Bu yaşlardayken çok cesur, atılgan bir mîzâca sahip olduğu ve çok iyi ata bindiği bilinmektedir.

Bedevîyye