Eserleri | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Pir Necmeddîn Kübrâ

Rifai Sufi Web Sitesi

Eserleri

el-Usûlü’l-Aşere: Hacim açısından küçük olmasına rağmen, meşhur ve etki alanı büyük olan bu eser, Akrebü’t-Turuk adıyla ve başka adlarla da bilinmektedir. Necmeddîn Kübrâ Hazretleri bu eserin girişinde, Allah’a ulaşmanın üç farklı yolundan bahseder:

– Tarîk-i Ahyâr: ibadet ve amel-i sâlih ile dindarlığı gerçekleştirenler.

– Tarîk-i Ebrâr: riyâzet ve mücâhede ile iç dünyalarını imâr edenler

– Tarîk-i Şuttâr: Aşk ve cezbe ile manen Allah’a doğru seyir halinde olanlar.

Daha sonra, tasavvuf yolunun on temel esasını (usûl-i aşere) ele alıp izah eder ki, bu esaslar da şunlardır: Tevbe, zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, devamlı zikir, Allah’a teveccüh, sabır, murâkabe, rızâ. Bu tasnif daha sonraki yüzyıllarda sufiler arasında çok yaygınlık kazanmıştır. Bu eser, XVII. asırda İsmail Hakkı Bursevî tarafından “Te’vilât-ı Necmiyye” adıyla tercüme ve şerh edilmiş, böylece Osmanlı sınırları içinde şöhreti daha da artmıştır.

Risâle ile’l-Hâimi’l-Hâifi min Levmeti’l-Lâim: Bu eserin girişinde, zâhir ve bâtın temizliği olmadan Rabbânî huzura çıkılamayacağı anlatıldıktan sonra, bu temizliğin gerçekleşmesini sağlayacak olan on husus üzerinde durulur: Beden temizliği (tahâret), halvet, devamlı susma, devamlı oruç, devamlı zikir, teslimiyet, hatıra bir şey getirmeme (masivayı düşünmeme), kalbi şeyhe rabtetme, mecbur kalınca uyuma, yeme-içmede orta yolu izleme. Bu eserde tarîkat mensubu mürîdlerin riayet etmeleri gereken prensipler ve onların önemi üzerinde durulmuştur.

Fevâihu’l-Cemâl ve Fevâtihu’l-Celâl: Necmeddîn Kübrâ Hazretleri bu önemli eserinde, manevî hayatında yaşadığı tecrübeler ve derin müşahedeler üzerinde durmuş ve bu çerçevede tasavvufî düşüncelerini aktarmıştır. Bu özelliğiyle eser, bir dervişin kaleminden nakledilmiş bir belge olarak, Batı dünyasında en çok tanınan tasavvufî eserler arasında yer almaktadır.

Bu üç eser dışında, Necmeddîn Kübrâ Hazretleri’nin ‘Âdâbu’s-Sûfiyye’, ‘Minhâcü’s-Sâlikin ve Mirâcü’t-Tâlibin’, ‘Âdâbü’l-Müridin’, ‘Risâle fi’l-Halve’, ‘Âdâbu’s-Salikin’,  ‘İrşâdü’t-Talibin’, ‘Nasihatü’l-Havâs’, ‘Cevâb-ı Nuh Suâl’, ‘Kitâbü’t-Turuk fi Ma’rifeti’l-Hırka’, ‘Âdâbu’l-Mutasavvife’ ve ‘Risâle-i Sefîne’ ismindeki eserleri de bilinmektedir.

Kübreviyye