Rifai .org

Rifai Sufi Web Sitesi

Hz. Nureddin Mahmud Zengi

1118-1174 yılları arasında yaşayan Nureddin Mahmud Zengi Hazretleri’nin hükümdarlığı sırasında, Atabey İmadeddin Zengi’nin kurmuş olduğu Müslüman devletinde büyük bir zenginlik ve gelişme dönemi yaşanmıştır. Dönemin vakanüvisleri tarafından ‘evliyâ gibi bir melik’ olarak tarif edilen Nureddin Mahmud Zengi, eğitim kurumlarının, şifâhanelerin, vakıfların kurulmasına büyük önem vermiş, ülkesinde bu zenginlik ve refah yaşanırken, kendisi alçakgönüllülüğün ve kanaatkarlığın timsâli olarak tanınmıştır. Yirmisekiz yıl süren hükümdarlığı boyunca bölgedeki Müslüman birliği her bakımdan güçlenmiş, Haçlı seferleri bölgeden tümüyle geri çekilmiştir. Birbiri ardına kazanılan siyasi ve askeri başarılar arasında, 1154 yılında bölgenin en önemli şehri Şam geri kazanılmış, 1171 yılında Mısır yeniden Müslüman birliğine geçmiştir. Dönemin vakanüvisleri, Nureddin Mahmud Zengi Hazretlerinin büyük askeri başarıları hiç savaşmadan, kan dökmeden, silahtan çok iknâ gücü ve stratejik düşünceyle nasıl kazandığını ayrıntılarıyla nakleder. Mısır’ın fâtihi olarak tarihe geçmiş olan Selâhaddin Eyyubi, bu fethi Nureddin Mahmud Zengi Hazretlerinin emrinde iken gerçekleştiren komutandır. Selâhaddin Eyyubi, kendi ifadesiyle, Nureddin Mahmud Zengi’ye, hükümdarın 1174 senesindeki vefatına kadar sadık kalmıştır.