Arûsiyye Tarikatı’nın Kuruluşu ve Yayılması | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Seyyid Abdüsselâm el-Esmer

Rifai Sufi Web Sitesi

Arûsiyye Tarikatı’nın Kuruluşu ve Yayılması

Arûsiyye Tarikatı aslen Tunus’ta, Hicri 868/Miladi 1463 senesinde vefat eden Ahmed bin Arus Hazretleri zamanında ortaya çıkmıştır. Abdüsselâm el-Esmer Hazretleri, tarikat erkânının kurulmasına ve yayılmasına öncü olduğu için, ikinci pîr olarak tanınmıştır. Arûsiyye ile ilgili kaynaklara göre, Abdüsselâm el–Esmer’in geleceğini Arûsiyye’nin kurucusu Ahmed bin Arûs Hazretleri önceden haber vermiştir.

Abdüsselâm el-Esmer Hazretleri’nin irşad anlayışının temelinde bid’at ve hurâfelere karşı mücadele etmek yatar. Bid’at ve hurâfelerin karşısındaki bu sert ve kararlı tavrından dolayı Zileytin civarındaki kabilelerle arası açılır. Yöredeki düğün âdetlerine, ölülerin ardından yapılan matem törenlerine ve bazı geleneklere karşı çıktığı için, nüfuzlu kişilerin düşmanlığını kazanır. O dönemde bölgede hâkimiyetini güçlendirmek isteyen Hafsî hanedanı, Abdüsselâm el-Esmer Hazretleri’ni Trablusgarp’tan uzaklaştırır. Abdüsselâm el-Esmer Hazretleri Zileytin’e dönünceye kadar irşad faaliyetlerine ara verir. Berâhime kabilesinin daveti üzerine Zileytin’e yerleşerek bir zâviye kurar, tarikatın kuruluşunu ve yayılmasını tahsis eder ve yine Zileytin’de vefat eder. (H. 981/ M. Ocak 1574) Türbesi bugün de Trablusgarb’ın önemli ziyaret yerlerinden biridir. Yanında bulunan el-Ma’hedü’1-El-Esmerî’de dinî eğitim yapılmaktadır.

Arusiyye