Tarikat Silsilesi | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Seyyid Abdüsselâm el-Esmer

Rifai Sufi Web Sitesi

Tarikat Silsilesi

Seyyid Abdüsselâm el-Esmer Hazretleri’nin silsilesi, Arûsiyye kaynaklarında şöyle zikredilir:

 

Abdüsselâm el-Esmer Hazretleri, tarikat makamını Abdülvehhâb b. Muhammed ed-Dûkâlî’den,o (halen Sudan topraklarındaki Barnû’da medfûn bulunan) Fethullah b. Ebî Re’si’l-Kayravânî’den, o Ebû Telîs olarak bilinen yerde doğup, Kayravân’a defnedilen Şeyh Ahmed b. Abdullah er- Reşîd es-Sâhilî’den, o Seyyid Ebû Râvî el-Fahl ismiyle meşhur, el- Lûtâ’da doğan ve kabri Sûsa’da bulunan Abdullah b. el-Kal’î’den, o da Gavs-ı Âzam Seyyid Ahmed bin Arûs’dan almıştır. Bu tarikat, Seyyid Ahmed bin Arûs’un ismiyle şöhret bulmuş ve Arûsiyye ismiyle anılmıştır. Seyyid Ahmed bin Arûs Hazretleri, şeyhlik makamını Tunus’ta vefat eden ve el-Celâz’a yakın bir yerde medfun olan Seyyid Fethullah İbn Yusuf el-Acemî’den, o Seyyid Yâkût el-Arşî’den, o Seyyid Ebu’l-Abbâs Ahmed el-Mürsî’den, o büyük ve meşhur alim Şeyh Seyyid Ebu’l-Hasan eş- Şâzelî’den, o şeyhleri arasında en parlağı ve onun eliyle kendisine manâ âlemi açılmış olan Şeyh Seyyid Abdüsselâm İbn Meşîş’den, o ez-Zeyyât lakabıyla meşhûr Kutub ve Şerif Seyyid Abdurrahmân el-Medenî el-Attâr’dan, o kendisini tevâzuundan dolayı Takıyyüddîn el-Fakîr olarak isimlendiren Kutub Şeyh Takıyyüddîn el-Fakîr’den, o Kutub Fahrüddîn’den, o Kutub Nûreddîn Ebu’l-Hasan Ali’den, o Kutub Tâcüddîn’den, o Türk yurdunda yaşamış Şemsüddîn Muhammed’den, o Kutub Zeynüddîn el-Kazvînî’den, o Kutup İbrahim el- Basrî’den, o Kutub Ebu’l-Kâsım Ahmed el-Mervânî’den, o Kutub Saîd’den, o Kutub Sa’d’den, o Kutub Ebû Muhammed Fethussuûd’dan, o Kutub el-Gazvânî’den, o Kutub Ebû Muhammed Câbir’den, o Kutub Evvel-i Aktâb Ebu’l-Hasan es-Sebt’ten, o babası efendimiz Ali İbn Ebî Tâlib’den (Keremallâhü veçhe), o da Seyyidü’l Kevneyn (İki Cihan Efendisi) ve Resûl-ü Rabbi’l-âlemin Efendimiz Muhammed (Sallallâhü aleyhi vesellem)’den almıştır.

Arusiyye