Eserleri | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Seyyid Abdüsselâm el-Esmer

Rifai Sufi Web Sitesi

Eserleri

  1. el-Envârü’s-seniyye fî esânîdi’t-tarîkati’l-Arûsiyye. Abdüsselâm el-Esmer Hazretleri bu eserinde, şeyhi Abdülvâhid ed-Dükâli’den, Arûsiyye tarikatının kurucusu Ahmed bin Arus’a ve ondan da Ebü”l-Hasan eş-Şâzeli’ye ulaşan tarikat silsilesini vermiştir.
  2. Nasîhatü’l-mürîdîn li’1-cemâ’ati’1-müntesibîn li’-l’Arûsî: el-Vasiyyetül-Kübrâ adıyla tanınan bu eserde, müridlerinin davranış ve âdetlerini nasıl düzenlemeleri gerektiği anlatılır.
  3. el-Vasiyyetü’l-Suğrâ. Bu eser el-Vasiyyetü’1-Kübrâ’nın bir muhtasarı olup, Müleyci’nin Fî Hamişi hayat-i Seyyidî Abdüsselâm el-Esmer (Tripoli, 1969) adlı eserinin içinde basılmıştır.

Abdüsselâm el-Esmer Hazretleri’nin hayatıyla ilgili olarak Muhammed b. Muhammed Mahlûf tarafından yazılan Mevahibü’r-rahîm fî menâkıbi Mevlânâ eş-Şeyh seyyidî ‘Abdüsselam b. Selîm adlı menâkıbnâme, Tenkihu ravzati’l-ezhâr ve münyetü’s-sâdâti’l-ebrâr fî menâkıbi Seyyidî Abdisselâm el-Esmer adıyla yayınlanmıştır (Tunus, H.1325). Bu eser Abdüsselâm el-Esmer’in müridlerinden biri olan Kerîmüddin Bermüni’nin Ravzatü’1-ezhâr ve münyetü’s-sâdâti’l-ebrâr fî menâkıbi sâhibi’t-Târ adlı eserinin bir muhtasarıdır. Aynı soydan Ebû Muhammed Abdüsselâm b. Salih el-Esmer de onun hakkında Fethu’l-alîm fî menâkıbi Abdüsselâm b. Selîm adlı bir eser kaleme almıştır.

Arusiyye