Tarikat Silsilesi | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Pir Sâdeddin Cebâvî

Rifai Sufi Web Sitesi

Tarikat Silsilesi

Hz. Pir Sâdeddin Cebâvî’nin tarikata nisbeti, vehbi ve kesbi olarak iki koldan gelmektedir. Vehbi olan nisbeti, bizzat Hz. Peygamberin (sav) rüyada görünerek Hadid Suresi’nin 16. ayetiyle onu uyarması, hırka giydirmesi, göğsüne vurarak istiğfar ettirmesi, üç adet hurmayı nefes ederek yedirmesidir. Hz. Peygamberin (sav) Şeyh Sâdeddin’e muamelesi, daha sonra silsiledeki şeyhlerin hastaları tedavi ve müridleri irşad usulü haline dönüşmüştür.

Hz. Pir Sâdeddin Cebâvî’nin, Hz. Peygambere (sav) ulaşan kesbi tarikat nisbeti ise, şöyledir:

Hz. Ali (ra)
Hasan el-Basrî (ks)
Habîb el-Acemî (ks)
Dâvud et-Tâî (ks)
Maruf el-Kerhî (ks)
Seriyyü’s-Sakatî (ks)
Cüneyd el-Bağdâdî (ks)
Ebû Ali er-Ruzbârî (ks)
Ebû Ali Kâtib el-Mısrî (ks)
Ebû Osman el-Mağribî (ks)
Ebü’l-Kâsım Cürcani (ks)
Ebûbekir en-Nessâc et-Tûsî (ks)
Şeyh İbrahim el-Bekâ (ks)
Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî (ks)
Ebû Saîd Endülüsi el-Mağribî (ks)
Ebû Medyen el-Mağribî (ks)
Yunus eş-Şeybânî (ks)
Abdullah Mezîd eş-Şeybânî (ks)
Sâdeddin el-Cebâvî (ks)

Sadîyye