Zaviye ve Türbesi | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Pir Sâdeddin Cebâvî

Rifai Sufi Web Sitesi

Zaviye ve Türbesi

29 Zilhicce 575/26 Mayıs 1180 tarihindeki vefatına kadar Cebâ ve civârında irşâd görevini sürdüren Hz. Pir Sâdeddin Cebâvî, burada zâviyesinin önüne defnolunmuştur.

Daha sonraki yıllarda Sultan I. Baybars tarafından vakfiyesi genişletilen zâviye, Osmanlılar döneminde Lala Mustafa Paşa’nın Şam vâlisi olmasıyla birlikte tamir edilmiş ve 1830’da câminin yanına bir tekke inşâ edilmiştir. Kü̈lliye en son II. Mahmud zamanında yenilenmiş  ve Şeyh Sâdeddin’in kabrinin üzerine bir türbe inşâ edilmiştir. Türbesini çevreleyen demir şebeke üzerindeki bakır işleme ise II. Abdü̈lhamid tarafından İstanbul’da yaptırılarak hediye edilmiştir.

Sadîyye